[1]
แก้วหาวงษ์ น., “การพยากรณ์ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของประเทศไทยโดยใช้ตัวแบบ SARIMA และตัวแบบการถดถอยที่มีความคลาดเคลื่อนเป็นตัวแบบ ARMA”, Thai J. Sci. Technol., vol. 4, no. 1, pp. 24–36, Feb. 2015.