[1]
คลิ้งทอง ป., ศรีพิจิตต์ ป., เกิดผล ร., and ศรีวงศ์ชัย ธ., “การถ่ายทอดลักษณะความยาวของเมล็ดในการผสมข้ามระหว่างข้าวอินดิกากับข้าวจาปอนิกา”, Thai J. Sci. Technol., vol. 5, no. 2, pp. 144–149, Aug. 2016.