[1]
ธนานันต์ ธ., พันธ์รูปท้าว จ., and ธนานันต์ น., “การประเมินความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมและการระบุพันธุ์กล้วยไม้สกุลหวาย หมู่ไนโกรเฮอร์ซูเธ และลูกผสมด้วยไอเอสเอสอาร์”, Thai J. Sci. Technol., vol. 5, no. 2, pp. 181–189, Aug. 2016.