[1]
อินทะวง ไ. and ชนะไพฑูรย์ น. พ., “การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อประเมินธาตุอาหารพืชในดินสำหรับการปลูกข้าว กรณีศึกษา : อำเภออุทุมพร จังหวัดสุวรรณเขต สปป ลาว”, Thai J. Sci. Technol., vol. 5, no. 3, pp. 213–226, Sep. 2016.