สิงห์ศิลารักษ์ ท., ธนานันต์ ธ., and ธนานันต์ น. “การประเมินความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมและการจำแนกทุเรียนด้วยลำดับนิวคลีโอไทด์ของยีน RpoC1”. Thai Journal of Science and Technology, vol. 7, no. 2, Dec. 2017, pp. 191-0, doi:10.14456/tjst.2018.14.