ล้านไชย ม., เตชะศีลพิทักษ์ ธ., ทองศรี ว., พิริยะภัทรกิจ อ., and จันจุฬา ณ. “การผสมเกสรที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและช่วงเวลาการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมของน้อยหน่าลูกผสมพันธุ์เพชรปากช่อง”. Thai Journal of Science and Technology, vol. 7, no. 3, Jan. 2018, pp. 261-7, doi:10.14456/tjst.2018.17.