อินทรัตน์ ธ., and ไวภาษา ช. “การทดลองประมาณค่ามวลชีวภาพเหนือพื้นดินของต้นแสมทะเลเบื้องต้นด้วยเครื่องสแกนเลเซอร์ภาคพื้นดิน”. Thai Journal of Science and Technology, vol. 7, no. 3, Jan. 2018, pp. 307-18, doi:10.14456/tjst.2018.8.