คบพิมาย ย., สกูลสิงหาโรจน์ ช., แสงทอง ว., and จีนะเจริญ ศ. “การพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอเพื่อใช้ตรวจสอบสนิปส์ของยีน SSIIa ที่สัมพันธ์กับอุณหภูมิแป้งสุกในข้าวไทย”. Thai Journal of Science and Technology, vol. 7, no. 3, Jan. 2018, pp. 282-9, doi:10.14456/tjst.2018.19.