เกตตะพันธุ์ ส., อนันต์ ก., อธินุวัฒน์ ด., and เมตปราณี ล. “ผลของการใช้ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (พีจีเอส) ในชุมชนเกษตรอินทรีย์”. Thai Journal of Science and Technology, vol. 7, no. 4, May 2018, pp. 333-54, doi:10.14456/tjst.2018.32.