คำโมนะ ก., พงษ์เจริญกิต แ., แสงทอง ว., and สกูลสิงหาโรจน์ ช. “การเพิ่มการแสดงออกและการถ่ายทอดยีน OsDFR ที่เกี่ยวข้องในวิถีการสังเคราะห์แอนโทไซยานินและโปรแอนโทไซยานิดินในข้าวดัดแปลงพันธุกรรม”. Thai Journal of Science and Technology, vol. 7, no. 4, May 2018, pp. 371-8, doi:10.14456/tjst.2018.34.