วงศ์ประเสริฐ ส., and เชื้อบุญ ว. “ทัศนคติต่อสินค้าอาหารอินทรีย์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร”. Thai Journal of Science and Technology, vol. 7, no. 4, May 2018, pp. 399-07, doi:10.14456/tjst.2018.37.