จันทร์แจ่ม น., ตังคณานุรักษ์ น., ตังคณานุรักษ์ ค., อัมพรายน์ ก., and พิริยะภัทรกิจ อ. “การศึกษาผลกระทบต่อความอุดมสมบูรณ์ของดินและคุณภาพน้ำผิวดินของการปลูกกาแฟอาราบิก้าภายใต้ร่มเงาไม้ใหญ่”. Thai Journal of Science and Technology, vol. 7, no. 4, May 2018, pp. 408-17, doi:10.14456/tjst.2018.38.