แวนบอเซอร์ บ., and ทรัพย์สมบูรณ์ ก. “การวิเคราะห์ข้อมูลผู้ทิ้งงานก่อสร้างของส่วนราชการตามเอกสารของกรมบัญชีกลาง”. Thai Journal of Science and Technology, vol. 7, no. 4, May 2018, pp. 427-41, doi:10.14456/tjst.2018.40.