ภูมิพันธ์ พ. “บทบาทของราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาต่อพืช ดิน และสิ่งแวดล้อม”. Thai Journal of Science and Technology, vol. 2, no. 2, Oct. 2013, pp. 91-101, doi:10.14456/tjst.2013.16.