วรรณประเสริฐ พ., อธินุวัฒน์ ด., and ผลประไพ ช. “ผลของการใช้ปอเทืองร่วมกับปุ๋ยคอกในการผลิตผักคะน้าอินทรีย์”. Thai Journal of Science and Technology, vol. 2, no. 2, Oct. 2013, pp. 115-24, doi:10.14456/tjst.2013.18.