โสตถิวิไลพงศ์ จ., and อธินุวัฒน์ ด. “การพัฒนาชีวภัณฑ์อารักขาพืชอนุภาคนาโนจากการกักเก็บสารสกัดใบพลูในนาโนไคโตซานเพื่อควบคุมโรคเน่าเละของผักกาดขาวปลี”. Thai Journal of Science and Technology, vol. 7, no. 5, Aug. 2018, pp. 516-33, doi:10.14456/tjst.2018.47.