เวียงวะลัย ห., and ภูวงษ์ ก. “ผลของแป้งถั่วแดงที่ทดแทนแป้งสาลีต่อสมบัติทางเคมีกายภาพและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในหมั่นโถว”. Thai Journal of Science and Technology, vol. 7, no. 5, Aug. 2018, pp. 534-43, doi:10.14456/tjst.2018.48.