ศรีมงคลลักษณ์ อ., ภู่ภิญโญกุล ม., and ตั้งตระกูล พ. “ผลของค่าความเป็นกรด-ด่างและอัตราส่วนระหว่างของแข็งต่อสารละลายกรดซิตริกที่ใช้สกัดต่อสมบัติทางเคมีกายภาพของเพคตินจากเปลือกส้มโอ”. Thai Journal of Science and Technology, vol. 7, no. 5, Aug. 2018, pp. 544-52, doi:10.14456/tjst.2018.49.