ดำริห์อนันต์ จ., and ปานรังศรี ธ. “การจัดการทรัพยากรเพื่อลดเวลาในงานเทคอนกรีตด้วยวิธีการสร้างแบบจำลองและการจำลองสถานการณ์ในระบบคอสมอส”. Thai Journal of Science and Technology, vol. 7, no. 5, Aug. 2018, pp. 553-66, doi:10.14456/tjst.2018.50.