กบค้างพลู แ., ชุมภูคำ เ., and ฉัตรบรรยงค์ ร. “ผลของแคลเซียมออกไซด์ต่อการเจริญเติบโตของต้นสับปะรดพันธุ์ภูเก็ต”. Thai Journal of Science and Technology, vol. 7, no. 6, Dec. 2018, pp. 592-9, doi:10.14456/tjst.2018.57.