อินทนนท์ อ., เตชีศีลพิทักษ์ ธ., จาละ อ., จันจุฬา ณ., and บาลลา น. “ผลของรังสีแกมมาแบบเฉียบพลันต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะสัณฐานของต้นแววมยุราพันธุ์พื้นเมือง”. Thai Journal of Science and Technology, vol. 7, no. 6, Dec. 2018, pp. 596-04, doi:10.14456/tjst.2018.58.