มณีธร เ., โรจน์พิบูลสถิตย์ ป., วิไลชนม์ ร., and กังสดาลอำไพ ศ. “เฮลิโคแบคเตอร์ ไพโลไร รูปร่างทรงกลม ซึ่งมีชีวิต แต่ไม่เจริญเติบโต ยังคงสร้างกลูตามิลทรานส์เพปทิเดสที่เป็นปัจจัยก่อความรุนแรงโรค”. Thai Journal of Science and Technology, vol. 7, no. 6, Dec. 2018, pp. 614-21, doi:10.14456/tjst.2018.60.