เนียมจันทร์ น., ใหญ่ประเสริฐ ช., and ศิริสถิตย์กุล ช. “ความหนาแน่นฟลักซ์จากแม่เหล็กถาวรในต้นแบบตู้เย็นแม่เหล็กที่มีโรเตอร์แม่เหล็กอ่อน”. Thai Journal of Science and Technology, vol. 8, no. 1, Jan. 2019, pp. 1-9, doi:10.14456/tjst.2019.1.