วัฒนเดชเสรี เ., ชคตระการ ส., ภูมิพันธ์ พ., and ชุติมานุกูล พ. “ผลของซิลิกอนจากอุตสาหกรรมซีเมนต์ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 ภายใต้ระดับการให้น้ำที่แตกต่างกัน”. Thai Journal of Science and Technology, vol. 8, no. 1, Jan. 2019, pp. 31-42, doi:10.14456/tjst.2019.4.