ขณะรัตน์ อ., ตังคณานุรักษ์ ค., ตั้งกุลบริบูรณ์ ร., and พิริยะภัทรกิจ อ. “ผลของน้ำหมักชีวภาพจากของเหลือทิ้งโรงงานอุตสาหกรรมปลาป่นต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของผักกาดหอมห่อและดาวเรือง”. Thai Journal of Science and Technology, vol. 8, no. 1, Jan. 2019, pp. 43-53, doi:10.14456/tjst.2019.5.