พรเจริญ อ., บดีรัฐ น. เ., ฤกษ์งาม ถ., and ชูเมียน ส. “การประเมินภาวะสุขภาพจากการรับสัมผัสโลหะเหล็กของผู้ประกอบอาชีพทำมีด”. Thai Journal of Science and Technology, vol. 8, no. 1, Jan. 2019, pp. 85-92, doi:10.14456/tjst.2019.9.