ศรีธเรศ น., เทพรักษา ป., and โควะวินทวีวัฒน์ ส. “ผลของการใช้สารเสริมชีวภาพ (DS-1) ในอาหารไก่เนื้อต่อเปอร์เซ็นต์ชิ้นส่วนตัดแต่งและคุณภาพเนื้อ”. Thai Journal of Science and Technology, vol. 8, no. 2, Mar. 2019, pp. 156-6, doi:10.14456/tjst.2019.25.