สุขจิตร ส., สกูลสิงหาโรจน์ ช., เข็มกลัดเงิน น., and นนทสวัสดิ์ศรี เ. “การประยุกต์ใช้เครื่องหมายไอเอสเอสอาร์เพื่อตรวจสอบการเป็นลูกผสมข้ามชนิดระหว่างปทุมมาและกระเจียว”. Thai Journal of Science and Technology, vol. 8, no. 3, Apr. 2019, pp. 287-99, doi:10.14456/tjst.2019.37.