นิติวรการ ศ. “วิกฤตการณ์อาหารไทย ?”. Thai Journal of Science and Technology, vol. 3, no. 2, June 2014, pp. 67-75, doi:10.14456/tjst.2014.19.