งามล้วน ศ., ชคตระการ ส., and ชุติมานุกูล พ. “ผลของซิลิกอนจากอุตสาหกรรมซีเมนต์ต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และการเคลื่อนย้ายซิลิกอนของถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น 84-8”. Thai Journal of Science and Technology, vol. 8, no. 4, May 2019, pp. 377-85, doi:10.14456/tjst.2019.45.