เขื่อนเพชร ก., จันทร์ศรีบุตร ณ., and ลิขิตสิทธิกุล ภ. “การพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตข้าวพองเคลือบสารละลายไรซ์เบอร์รี่”. Thai Journal of Science and Technology, vol. 8, no. 4, May 2019, pp. 411-28, doi:10.14456/tjst.2019.48.