มณีโชติ ส., and อธินุวัฒน์ ด. “การใช้ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วมสู่เกษตรอินทรีย์ยุค 3.0 และเพิ่มรายได้ของเกษตรกรรายย่อย”. Thai Journal of Science and Technology, vol. 8, no. 5, June 2019, pp. 468-7, doi:10.14456/tjst.2019.53.