เอกศิริพงษ์ พ., and จิรขจรกุล ส. “การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่”. Thai Journal of Science and Technology, vol. 3, no. 3, Aug. 2014, pp. 148-59, doi:10.14456/tjst.2014.9.