ศรีรัตนโชติ เ., พันพิพัฒน์ ว., ชัยจันทร์ ม., and หนิสอ ห. “ผลของชนิดของอิมัลซิไฟเออร์ต่อคุณลักษณะทางกายภาพของเบต้าแคโรทีนนาโนอิมัลชัน”. Thai Journal of Science and Technology, vol. 8, no. 6, Dec. 2019, pp. 620-32, doi:10.14456/tjst.2019.65.