เบี้ยทอง ว., and ศรีชนะ ด. “การพัฒนาคุณค่าทางโภชนะของรำสกัดน้ำมันเพื่อเป็นอาหารสัตว์ด้วยยีสต์จากโรงงานผลิตเบียร์”. Thai Journal of Science and Technology, vol. 8, no. 6, Dec. 2019, pp. 633-41, doi:10.14456/tjst.2019.66.