หะยีลาเต๊ะ ณ., ชคตระการ ส., ภูมิพันธ์ พ., and ชุติมานุกูล พ. “ผลของแคลเซียมซิลิเกตจากอุตสาหกรรมซีเมนต์ต่อการเจริญเติบโตและการตอบสนองกระบวนการทางสรีรวิทยาของข้าวเหนียวพันธุ์ กข-แม่โจ้ 2 ภายใต้สภาวะขาดน้ำ”. Thai Journal of Science and Technology, vol. 9, no. 3, Apr. 2020, pp. 278-89, doi:10.14456/tjst.2020.18.