แผ้วบาง อ., and สินสมบูรณ์ทอง ส. “การปรับความไม่สมดุลของข้อมูลด้วยการจำแนก 5 วิธี”. Thai Journal of Science and Technology, vol. 9, no. 4, Oct. 2020, pp. 418-35, doi:10.14456/tjst.2020.46.