สุรัตนเมธากุล ป., and สินสมบูรณ์ทอง ส. “Factors Affecting Households Expenditure in Central Region by Income Groups”. Thai Journal of Science and Technology, vol. 10, no. 2, Sept. 2021, doi:10.14456/tjst.2021.11.