กาวิชา ป., เหลาผา เ., ปอนพังงา ป. ., รัตนพลแสน ล., อาจเจริญ เทียนหอม อ., แสงดี อ. ., วงศ์มณีโรจน์ ม., and หอมหวล ร. . “Efficacy of Antagonistic Bacillus Spp. Isolates on Growth Promotion of ‘Kluai Hin’ Banana and Granular Bacillus-Enriched Organic Fertilizer Production: -”. Thai Journal of Science and Technology, vol. 10, no. 2, Sept. 2021, doi:10.14456/tjst.2021.12.