แซ่ตั๊น จ., สอนสมนึก ส., and สินสมบูรณ์ทอง ส. “ปัจจัยที่ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายในการรักษาสุขภาพประเภทการเจ็บป่วยของผู้ป่วยนอก”. Thai Journal of Science and Technology, vol. 9, no. 6, May 2021, pp. 729-40, doi:10.14456/tjst.2020.76.