งามสุข ธ., นาไชย พ., and สินสมบูรณ์ทอง ส. “การเปรียบเทียบการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ SPSS, MINITAB, PSPP และ R สำหรับสถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์”. Thai Journal of Science and Technology, vol. 9, no. 6, May 2021, pp. 741-5, doi:10.14456/tjst.2020.77.