ลิสวัสดิ์ ส., วัชรเสถียร ว., and ตุลยนิติกุล เ. “การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการวิเคราะห์การถดถอยแบบพีนอลไลซ์ในตัวแบบการถดถอยลอจิสติกภายใต้ข้อมูลที่มีมิติสูงแบบบางเบาและตัวแปรทำนายมีความสัมพันธ์กันสูง”. Thai Journal of Science and Technology, vol. 9, no. 6, May 2021, pp. 761-72, doi:10.14456/tjst.2020.79.