ไชยคราม ธ. “ความเป็นเมืองจากการประเมินคุณค่าและมูลค่าที่ดินในพื้นที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรีด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ”. Thai Journal of Science and Technology, vol. 9, no. 6, May 2021, pp. 773-86, doi:10.14456/tjst.2020.80.