พานทอง ช., ไชยนอก ก., เชิดหิรัญกร เ., บุตรกูล ด., and อินทรศิริ เ. “ผลของการยิงด้วยลำไอออนและกระบวนการทางความร้อนต่อโครงสร้างผลึกและสมบัติเชิงแสงของพลอยดิบสปิเนล”. Thai Journal of Science and Technology, vol. 9, no. 6, May 2021, pp. 787-98, doi:10.14456/tjst.2020.81.