สติปัฏฐาน อ., ปิยพิทยานันต์ ช., เจริญรัตน์ เ., and สุขุมศิริชาติ ว. “การพัฒนาอาหารสำหรับเพาะเลี้ยง Escherichia Coli DH5 ในถังปฏิกรณ์ชีวภาพให้ได้เซลล์ที่มีความหนาแน่นสูง”. Thai Journal of Science and Technology, vol. 9, no. 6, May 2021, pp. 864-75, doi:10.14456/tjst.2020.88.