แก้วหาวงษ์ น. “การพยากรณ์ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของประเทศไทยโดยใช้ตัวแบบ SARIMA และตัวแบบการถดถอยที่มีความคลาดเคลื่อนเป็นตัวแบบ ARMA”. Thai Journal of Science and Technology, vol. 4, no. 1, Feb. 2015, pp. 24-36, doi:10.14456/tjst.2015.7.