คลิ้งทอง ป., ศรีพิจิตต์ ป., เกิดผล ร., and ศรีวงศ์ชัย ธ. “การถ่ายทอดลักษณะความยาวของเมล็ดในการผสมข้ามระหว่างข้าวอินดิกากับข้าวจาปอนิกา”. Thai Journal of Science and Technology, vol. 5, no. 2, Aug. 2016, pp. 144-9, doi:10.14456/tjst.2016.14.