อินทะวง ไ., and ชนะไพฑูรย์ น. พ. “การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อประเมินธาตุอาหารพืชในดินสำหรับการปลูกข้าว กรณีศึกษา : อำเภออุทุมพร จังหวัดสุวรรณเขต สปป ลาว”. Thai Journal of Science and Technology, vol. 5, no. 3, Sept. 2016, pp. 213-26, doi:10.14456/tjst.2016.21.