สิงห์ศิลารักษ์ ทัศนีย์, ธนานันต์ ธีระชัย, and ธนานันต์ นฤมล. “การประเมินความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมและการจำแนกทุเรียนด้วยเครื่องหมายแฮตอาร์เอพีดี”. Thai Journal of Science and Technology 7, no. 1 (December 3, 2017): 89–98. Accessed February 9, 2023. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/104698.