อุ่นทวี ศรัณยู, เครือจันทร์ คุณัญญา, เกษียร สุขวสา, ผลประไพ ชนัญ, and อิฐรัตน์ อรุณพร. “การกักเก็บสารสกัดจากเปลือกเมล็ดมะขามและสารสกัดจากผลสมอไทยด้วยไนโอโซมเพื่อการประยุกต์ใช้ในเวชสำอาง”. Thai Journal of Science and Technology 7, no. 2 (December 20, 2017): 134–145. Accessed January 31, 2023. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/106141.